Project afbeelding

Gebiedsontwikkeling N31 - Harlingen

Rijkswaterstaat, de provincie Friesland en de gemeente Harlingen hebben vergevorderde plannen om het N31-traject ter plaatse van Harlingen te verbreden tot een vierbaansweg. De nieuwe weg komt in een open tunnelbak te liggen en ter plaatse van het van Harinxmakanaal komt een aquaduct. Doel is om, naast een betere afwikkeling van het verkeer, de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van de N31 te verbeteren. Door de verdiepte aanleg zijn beide delen van Harlingen niet langer visueel gescheiden. Met het project is een bedrag van 140 miljoen euro gemoeid.

Op 20 december 2011 ondertekende de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen, het Ontwerp Trace Besluit voor de n31. Daarmee is de planologische procedure gestart die de aanleg van de nieuwe snelweg mogelijk maakt en is het ontwerp van de nieuwe weg vastgelegd.

B-Solid is door de gemeente Harlingen ingeschakeld om de gebiedsontwikkeling rond de nieuwe weg te realiseren. Vooral rond de nieuwe aansluiting op de n31, de Centrale Zone genaamd, liggen prima kansen. De gemeente Harlingen heeft de terreinen van een oude betonfabriek aangekocht en ook gronden in het bezit van private partijen lenen zich goed voor de stedelijke vernieuwing van Harlingen.

Met het vaststellen van het ontwerp van de weg is er een goede basis gelegd voor het opstellen van de stedenbouwkundige uitgangspunten, een saneringsplan en een nota bouwrijp. Deze plannen worden in het voorjaar van 2012 afgerond zodat de saneringswerkzaamheden en het bouwrijp maken in de aanbesteding voor de n31 kunnen worden meegenomen. Werk met werk maken en daarmee kosten besparen, is daarvan het doel.

Op 1 oktober 2011 heeft Spaansen BV het terrein van de voormalige betonfabriek definitief overgedragen aan de gemeente Harlingen. Vanuit het oogpunt van veiligheid heeft de gemeente de resterende loodsen en hallen laten slopen. Het met beton verharde terrein en het oude kantoorpand zullen tijdens de aanleg van de n31 gebruikt worden. Na de oplevering van de n31 in 2017 kan de realisatie van een nieuw stuk Harlingen van start.

Tijdvak2011 - 2012